csütörtök, július 12

Levél a Kincstárnak, Hiller Úrnak -
és a Lakóbizottságot választó lakógyúlés jegyzőkönyve

Dr. Halász Györgyné, Mártha, aki a minap a Lakóbizottságot megválasztó lakógyűlés jegyzőkönyvét vezette, volt olyan kedves és elkészítette a dokumentumot, és rendelkezésünkre bocsájtott két levelet is: az egyik az, amelyet a lakók nevében a lakógyűlésen elhangzottak alapján Zelles Sándornak, a Kincsátri Vagyoni Igazgatóság vezetőjének címez a bérlő-közösség, a másik, amelyet Hiller István Oktatási és Kulturális Miniszter (MSZP) kap kézhez.

Alább e dokumentum, ill. a két levél olvasható.
Csak egy megjegyzés: reméljük, ezúttal a válaszokra nem kell hat hónapot várni ...
J e g y z ő k ö n y v

Felvéve: Andrássy út 88-90. számú bérlők által lakott lakóház lakógyűlésén

Budapest 2007. július hó 2-án 19 h-kor

Jelen vannak : a lakóház melléklet jelenléti íven aláirt …….. /fő bérlő/lakó

Napirendi pontok:

1. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 23000-1098/7/2007. számú válaszlevelének ismertetése.

2. A Körönddel kapcsolatos várható tervek.

3. Közös képviselők megválasztása.

4. Egyesület alakításáról döntés.

5. Egyéb lakókat érintő kérdések megvitatása

1-2 pont:

Markovics Vera a lakógyűlés megnyitása után tájékoztatásra megadja a szót

Dr. Halász György jogtanácsosnak aki a ház bérlőinek egy csoportja képviseletében több éve tartó a lakók elővásárlási szándékának érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal valamint a , Pénzügyminisztérium illetékesével folytatott- levelezésének lényegét ismertette. Említést tett arról amit a lakók pletyka szinten már hallottak, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóság az előző években konkrét értékesítés céljából folytatott tárgyalást külföldi befektetővel, mindezt a lakók tudta nélkül, nem nyilvános tárgyalások útján. Ennek és az előző levelek folytatásaként, még 2006 decemberében megfogalmazott kérdések válaszaként 2007 júniusában többszöri sürgetés hatására választ kaptunk a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól amit,

Markovics Vera felolvasott.

A levélben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviselő megválasztását javasolta aki a lakók képviseletében a házzal kapcsolatos információk tekintetében folyamatos kapcsolatot tarthatna a KVI-vel.

3. pont

Markovics Vera a közös képviselők megválasztására tesz javaslatot:

Dr. Halász György jogtanácsos

Bauer Gábor beruházó

Rubesch Judit ingatlangazdálkodó

Akik mellé a lakók tájékoztatásának segítésére önkéntesként

Berza Jánosnét

Feketéné Árvai Zsuzsannát

Kővári Józsefet javasolta.

A felsorolt bérlőket a jelenlevők egyhangú szavazattal megválasztották közös képviselőnek, azzal, hogy esetenként 1-3 tagú bizottság lássa el a tényleges képviseletet, dr. Halász György vezetésével.

A választás után a 4-5 napirendi pont megtárgyalására került sor:

Többek hozzászólása összegezve: az egyesület létrehozásával egyet értének, de körül kell járni annak, jogi, pénzügyi kihatásait és a következő szeptemberre tervezett lakógyűlésen azt újratárgyaljuk.

A továbbiakban a ház problémáit , értékesítésének lehetséges változatait vitattuk meg elméleti szinten. Megegyezett a lakóközösség, hogy bármi változási elképzelést közösen próbálunk értelmezni és a döntést meghozni.

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon álláspontjukat, hogy az a körülmény, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló KVI nem tett eleget a műemlék hatóság 1993-ban elrendelt 10 éves felújítási kötelezettségének nem járhat olyan következménnyel, hogy annak negatív hatásait a bérlőkre terheljék.

A lakógyűlésen abban is egyhangú egyetértés volt, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló megkísérelné a bérlői jogok megkerülését, a lakók pertársaságként a legmagasabb hazai és szükség esetén nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokon is készek megvédeni jogaikat.

Többen a média és közös rendezvények megszervezésének a lehetőségét kínálták fel ügyünk elősegítéséhez.

A lakók kérésének megfelelően az alábbiakban rögzítjük a megválasztott közös képviselők elérhetőségének lehetőségeit:

Dr Halász György : lakásszám: II 46 a

Telefonszám: 3111743 / 06 30 980024

E-mail: halaszgyne1@t-online . hu

Bauer Gábor lakásszám: II/48

Telefonszám:

E-mail:

Rubesch Judit

lakásszám: I/25

Telefonszám:

E-mail:

Berza Jánosné lakásszám: I/21

Telefonszám: 3022309

E-mail:

Feketéné Árvai Zsuzsanna lakásszám: II/42a

Telefonszám:

E-mail: arvaizsuzsa@gmail.com

Kövári József lakásszám: III/62a

Telefonszám: 06/20/9266892

E-mail:

Markovics Vera: lakásszám: II/45

Telefonszám:

E-mail:vmarkovics@yahoo.com

A ház blogja: andrassy88.blogspot.com

(A blogba történő beíráshoz a lakók az izsakp@yahoo.com mailcímre írva kérhetik a felhasználónevet és a jelszót.)
****************************************************************************Zelles Sándor úr

vezérigazgató

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

Budapest

Tisztelt Vezérigazgató Úr !

A Pénzügyminisztérium ismételt közbenjárásra 2007. június hónap utolsó napjaiban megkaptuk 2006. decemberi levelünkre az Ön válaszát, az Andrássy út 88-90 sz. lakóház tervezett értékesítésével kapcsolatban.

Mint a tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlóját a következőkről tájékoztatjuk Önt:

Levelében jelzett kívánságnak megfelelően a lakóház bérlői 2007. július 2-án lakógyűlést tartottak, ahol a bérlők több mint 60 %-a jelent meg. A lakógyűlésről jegyzőkönyv készült.

A lakógyűlésen résztvevők egyhangú szavazattal a következő lakótársakat választották meg a bérlők képviseletére:

Dr Halász György jogtanácsos -t

Bauer Gábor beruházási szakértő-t

Rubesch Judit ingatlangazdálkodási szakértő-t

továbbá: a ház lakóival történő kapcsolattartáshoz:

Berza Jánosné

Feketéné Árvai Zsuzsanna

Kővári József lakótársakat.

A felsorolt képviselők közül egy - egy konkrét ügyben Dr. Halász György vezetésével 1-3 fő jogosult a bérlők képviseletét ellátni, a bérbeadóval személyesen és levelezés útján a kapcsolatot tartani.

A lakógyűlésen elfogadott álláspont szerint a bérlők többsége továbbra is élni kíván a törvényes elővásárlási jogával, illetve a nyugdíjas bérlők a lakástörvény 50 §-ában biztosított jogaikkal. A lakógyűlésen abban is egyhangú egyetértés volt, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló megkísérelné a bérlői jogok megkerülését, a lakók pertársaságként a legmagasabb hazai és szükség esetén nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokon is készek megvédeni jogaikat.

Harmadik személynek történő értékesítés esetén a bérlők e szándékának eltitkolása az eladó érdekkörében felmerülő meghiúsulást eredményezhet!

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon álláspontjukat, hogy az a körülmény, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló KVI nem tett eleget a műemlék hatóság 1993-ban elrendelt 10 éves felújítási kötelezettségének nem járhat olyan következménnyel, hogy annak negatív hatásait a bérlőkre terheljék, pl. a társasházzá alakítás megakadályozásával.

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon véleményüket, hogy a ház társasházzá alakítása esetén lehetőség nyílna arra, hogy a KVI és a kialakítandó albetétek új tulajdonosai együttesen lépjenek fel a világörökség részét képező lakóház felújításához szükséges állami és uniós támogatások igénylésében, amely egyaránt szolgálná a műemlékkel kapcsolatos közérdek és a lakók jogos érdekeit. Ezzel összefüggésben mellékeljük dr. Hiller István miniszter úrnak irt levelünk másolatát.

Fentiek és a hasonló ügyekben folyamatban lévő bírósági eljárásokban eddig született ítéletekre és ügyészi álláspontokra is figyelemmel arra kérjük t. Vezérigazgató urat, hogy vizsgálják felül eddigi elképzeléseiket a ház külső vevő részére történő értékesítése tárgyában és a ház bérlőivel együttműködve, találjuk meg a közérdek és a bérlők érdekeit egyaránt szolgáló békés megoldási lehetőséget. Ebben messzemenő együttműködési kézségünkről biztosítjuk !

Kérünk lehetőséget a személyes kapcsolat felvételre.

Budapest. 2007. július 10.

Az Andrássy út 88-90.sz ház bérlőinek képviseletében

Tisztelettel:

Dr. Halász György,

Bauer Gábor

Rubesch Judit


*********************************************************************************

Dr. Hiller István úr

miniszter

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr !

A budapesti VI. ker. Andrássy út 88-90 .sz 110 lakásos műemlék lakóház bérlőinek lakógyűlésén választott képviselői a következő kérelemmel fordulunk t. Miniszter úrhoz:

A kérdéses lakóházat a tulajdonosi jogokat gyakorló Kincstári Vagyoni Igazgatóság értékesíteni kívánja.

A ház lakóinak többsége már a 90-es évek elején bejelentette, hogy élni kíván az 1993.évi LXXVIII tv.(lakástörvény) szerinti vételi jogával, azonban a törvény azóta hatályon kívül helyezett 46 § d. pontja a műemlék épületben lévő lakások bérlői számára – negatív diszkriminációval – ezt nem tette lehetővé.

Így a bérlők részére a törvény 49 § -a szerinti elővásárlási jog lehetősége maradt, amellyel a bérlők többsége élni kívánt.

A bérlők ezen igényét a KVI (és jogelődje) azzal az indokkal utasította el, hogy az illetékes műemlék/örökségvédelmi hatóság nem járul hozzá a ház társasházzá alakításához, csak az egész lakóingatlan egy tulajdonos részére történő elidegenítéséhez adja hozzájárulását.

Ezt az álláspontot jogellenesnek, az európai uniós országok joggyakorlatával ellentétesnek és súlyosan méltánytalannak tartjuk, mert segítséget nyújt az elővásárlási jogot biztosító jogszabályi rendelkezés megkerüléséhez (Ptk 200 §.), megakadályozva az állami tulajdonban lévő lakóépület bérlőit megillető elővásárlási jog gyakorlását. Ezzel súlyosan hátrányos helyzetet teremt az állami tulajdonból kikerülő épület bérlői számára, kitéve őket annak, hogy az új tulajdonos - emberi méltóságukat is megalázva - különböző módszerekkel kiűzze őket sok évtizedes lakókörnyezetükből, például a lakbérek drasztikus emelésével. ( Csak példaként említjük, hogy a párizsi Champs Elisée lakóházainak bérlőit un. örökös bérleti jog illeti meg, limitált bérleti díj mellett)

Megjegyezzük, hogy a műemlék hatóság 1993-ban a ház tulajdonosát 10 éves határidővel a ház teljes műemléki felújításra kötelezte, amelynek a tulajdonos KVI nem tett eleget. Nem fogadhatjuk el, hogy ennek hátrányos következményeit a bérlőkre hárítsák !

Véleményünk szerint van lehetőség arra, hogy a világörökség részét képező műemlék lakóház felújításához a társasházzá alakítás után az állami tulajdonban maradó és a bérlők tulajdonába kerülő lakások tulajdonosai európai uniós támogatásban részesüljenek. Ez a megoldás egyaránt szolgálná a köz és az érintett bérlők alapvető érdekeit.

Kérjük tisztelt Miniszter urat, hogy a fenti indokaink és szempontjaink alapján rendelje el a kérdéses ház ügyében a műemlék hatóság álláspontjának felülvizsgálatát és ne akadályozzák meg a társasházzá alakítását.

Őszintén reméljük, hogy a bérlők problémái békés úton rendezhetők. Ellenkező esetben arra kényszerülünk, hogy akár a legmagasabb hazai és nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokat is igénybe vegyük jogos érdekeink védelmében.

A bérlők többsége jogai védelme érdekében egyesület létrehozását határozta el.

Bízunk Miniszter úr empátiájában és a megoldáshoz vezető intézkedéseiben. A magunk részéről készek vagyunk ennek érdekében együttműködni.

Budapest,2007.július hó10.

Az Andrássy út 88-90.sz ház bérlőinek képviseletében

Tisztelettel:

Dr. Halász György,

Bauer Gábor

Rubesch Judit

1 megjegyzés:

B4U3R írta...

2010. november 26-án délután 15 órakor kerül sor Budapest Főváros Levéltára és az Osiris Kiadó kiadásában megjelent Az Andrássy út körül című tanulmánykötet bemutatására.