szombat, július 14

Az Andrássy úti per rejtélyei

A lakók és az ügyészség is fellebbez az elsőfokú ítélettel szemben
A Hely Théma megkísérli megérteni a jogi helyzetet...

Bán Károly írja a HT legújabb számában:

Múlt heti számunkban szóltunk arról, hogy az elsőfokú bíróság kimondta: semmis az Andrássy út 21-es számú ház eladása tárgyában született szerződés. A kérdés most az: érint-e ez az ítélet más ügyeket is az Andrássy úton, befolyásolhatja-e az Andrássy úton más paloták, illetve az azokban élők sorsát?

Téved, aki azt hiszi, hogy a bírósági ítélet - vagyis hogy a palota visszaszáll az önkormányzatra - alapjaiban új helyzetet teremt az Andrássy úton. A szerződés ugyan - ha másodfokon is helyben hagyják - semmis, de ez nem jelenti azt, hogy a lakókat megilleti az elővásárlási jog, erre ugyanis a bírósági ítélet nem terjedt ki.
Pirruszi győzelem
A lakók győzelme egyelőre tehát pirruszi győzelem, nem kényszeríti arra az önkormányzatot, hogy döntését megváltoztassa. Pusztán csak arra, hogy az Andrássy út 21-es számú házban a jogviszonyt rendezze a lakókkal, az épületet kvázi ürítse ki, majd ezt követően pályázat útján, az államháztartási törvény paragrafusainak megfelelően adja el az épületet. A mostani ítélet azt rögzítette, hogy az önkormányzat a saját rendeletét is megsértette akkor, amikor az épületet nem jelölte ki eladásra, s ezt a kijelölést nem szentesítette, másodsorban pedig a pályáztatás nélküli eladással az államháztartási törvény rendelkezéseit is megsértették.
Az előbbi az oka annak, hogy az ítélet ellenére maguk a lakók és a perbe közérdekre hivatkozva beavatkozó Fővárosi Főügyészség is fellebbez az ítélettel szemben. Hisz a lakók csak akkor nyernek, vagyis csak akkor tudnak az épületben maradni, ha a bíróság azt is kimondja, hogy megilleti őket az elővásárlási jog is. Korábban ez a joguk már a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalnál (KÖH) elbukott, hiszen a hivatal arra hivatkozva, hogy műemléki épületben az albetétek egyenként nem adhatók el, mert ezzel sérülnének a műemlékvédelem érdekei, ezért nem járult hozzá ahhoz, hogy a lakók vásárolják meg az önkormányzattól a lakásokat.
Összekevert jogok
Lapunk jogi szakértője úgy véli: a hivatal összekeverte a vételi jogot az elővásárlási joggal, továbbá, hogy az örökségvédelmi hivatalnak nincs arra hatásköre, hogy meghatározza, ki veheti meg az épületet, illetve az abban lévő lakásokat, s ki nem. Első helyen először is az államnak van elővásárlási joga. Ha ezzel nem él, akkor a Fővárosi Önkormányzatnak, illetve egyházi ingatlan esetén az egyháznak. Eztán következik a bérlő.
Illetve következett volna az Andrássy úti ingatlanok esetében is, hiszen az állam lemondott a jogáról, a Fővárosi Önkormányzat sem élt vele, az egyház meg ugye, szóba sem jöhetett. A fő szabály az, hogy a lakó a műemléki épületben lévő lakást nem veheti meg, de ha a műemlékvédelem hozzájárul az eladáshoz, akkor életbe lép a fent felsorolt elővásárlási jog, vagyis a lakástörvénynek a rendelkezései.
Jogi szakértőnk szerint a bírósági ítélet ezt hagyta figyelmen kívül, vagyis a lakók elővásárlási jogát, s álláspontja szerint - ha eljut oda az ügy - a Legfelsőbb Bíróság ki is fogja ezt mondani, hisz így szól a törvény.
Nem lehet kikerülni
Nem lehet a lakástörvényt kikerülni - véli szakértőnk -, amit most nem vett figyelembe a bíróság. A lakástörvény ugyanis azt is kimondja, hogy nyugdíjas esetében, a hozzájárulása nélkül, a lakást eladni sem lehet, a nem nyugdíjasokat pedig alanyi jogon illeti meg az elővásárlási jog.

csütörtök, július 12

Levél a Kincstárnak, Hiller Úrnak -
és a Lakóbizottságot választó lakógyúlés jegyzőkönyve

Dr. Halász Györgyné, Mártha, aki a minap a Lakóbizottságot megválasztó lakógyűlés jegyzőkönyvét vezette, volt olyan kedves és elkészítette a dokumentumot, és rendelkezésünkre bocsájtott két levelet is: az egyik az, amelyet a lakók nevében a lakógyűlésen elhangzottak alapján Zelles Sándornak, a Kincsátri Vagyoni Igazgatóság vezetőjének címez a bérlő-közösség, a másik, amelyet Hiller István Oktatási és Kulturális Miniszter (MSZP) kap kézhez.

Alább e dokumentum, ill. a két levél olvasható.
Csak egy megjegyzés: reméljük, ezúttal a válaszokra nem kell hat hónapot várni ...
J e g y z ő k ö n y v

Felvéve: Andrássy út 88-90. számú bérlők által lakott lakóház lakógyűlésén

Budapest 2007. július hó 2-án 19 h-kor

Jelen vannak : a lakóház melléklet jelenléti íven aláirt …….. /fő bérlő/lakó

Napirendi pontok:

1. A Kincstári Vagyoni Igazgatóság 23000-1098/7/2007. számú válaszlevelének ismertetése.

2. A Körönddel kapcsolatos várható tervek.

3. Közös képviselők megválasztása.

4. Egyesület alakításáról döntés.

5. Egyéb lakókat érintő kérdések megvitatása

1-2 pont:

Markovics Vera a lakógyűlés megnyitása után tájékoztatásra megadja a szót

Dr. Halász György jogtanácsosnak aki a ház bérlőinek egy csoportja képviseletében több éve tartó a lakók elővásárlási szándékának érdekében a Kincstári Vagyoni Igazgatósággal valamint a , Pénzügyminisztérium illetékesével folytatott- levelezésének lényegét ismertette. Említést tett arról amit a lakók pletyka szinten már hallottak, hogy a Kincstári Vagyon Igazgatóság az előző években konkrét értékesítés céljából folytatott tárgyalást külföldi befektetővel, mindezt a lakók tudta nélkül, nem nyilvános tárgyalások útján. Ennek és az előző levelek folytatásaként, még 2006 decemberében megfogalmazott kérdések válaszaként 2007 júniusában többszöri sürgetés hatására választ kaptunk a Kincstári Vagyoni Igazgatóságtól amit,

Markovics Vera felolvasott.

A levélben a Kincstári Vagyoni Igazgatóság képviselő megválasztását javasolta aki a lakók képviseletében a házzal kapcsolatos információk tekintetében folyamatos kapcsolatot tarthatna a KVI-vel.

3. pont

Markovics Vera a közös képviselők megválasztására tesz javaslatot:

Dr. Halász György jogtanácsos

Bauer Gábor beruházó

Rubesch Judit ingatlangazdálkodó

Akik mellé a lakók tájékoztatásának segítésére önkéntesként

Berza Jánosnét

Feketéné Árvai Zsuzsannát

Kővári Józsefet javasolta.

A felsorolt bérlőket a jelenlevők egyhangú szavazattal megválasztották közös képviselőnek, azzal, hogy esetenként 1-3 tagú bizottság lássa el a tényleges képviseletet, dr. Halász György vezetésével.

A választás után a 4-5 napirendi pont megtárgyalására került sor:

Többek hozzászólása összegezve: az egyesület létrehozásával egyet értének, de körül kell járni annak, jogi, pénzügyi kihatásait és a következő szeptemberre tervezett lakógyűlésen azt újratárgyaljuk.

A továbbiakban a ház problémáit , értékesítésének lehetséges változatait vitattuk meg elméleti szinten. Megegyezett a lakóközösség, hogy bármi változási elképzelést közösen próbálunk értelmezni és a döntést meghozni.

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon álláspontjukat, hogy az a körülmény, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló KVI nem tett eleget a műemlék hatóság 1993-ban elrendelt 10 éves felújítási kötelezettségének nem járhat olyan következménnyel, hogy annak negatív hatásait a bérlőkre terheljék.

A lakógyűlésen abban is egyhangú egyetértés volt, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló megkísérelné a bérlői jogok megkerülését, a lakók pertársaságként a legmagasabb hazai és szükség esetén nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokon is készek megvédeni jogaikat.

Többen a média és közös rendezvények megszervezésének a lehetőségét kínálták fel ügyünk elősegítéséhez.

A lakók kérésének megfelelően az alábbiakban rögzítjük a megválasztott közös képviselők elérhetőségének lehetőségeit:

Dr Halász György : lakásszám: II 46 a

Telefonszám: 3111743 / 06 30 980024

E-mail: halaszgyne1@t-online . hu

Bauer Gábor lakásszám: II/48

Telefonszám:

E-mail:

Rubesch Judit

lakásszám: I/25

Telefonszám:

E-mail:

Berza Jánosné lakásszám: I/21

Telefonszám: 3022309

E-mail:

Feketéné Árvai Zsuzsanna lakásszám: II/42a

Telefonszám:

E-mail: arvaizsuzsa@gmail.com

Kövári József lakásszám: III/62a

Telefonszám: 06/20/9266892

E-mail:

Markovics Vera: lakásszám: II/45

Telefonszám:

E-mail:vmarkovics@yahoo.com

A ház blogja: andrassy88.blogspot.com

(A blogba történő beíráshoz a lakók az izsakp@yahoo.com mailcímre írva kérhetik a felhasználónevet és a jelszót.)
****************************************************************************Zelles Sándor úr

vezérigazgató

Kincstári Vagyoni Igazgatóság

Budapest

Tisztelt Vezérigazgató Úr !

A Pénzügyminisztérium ismételt közbenjárásra 2007. június hónap utolsó napjaiban megkaptuk 2006. decemberi levelünkre az Ön válaszát, az Andrássy út 88-90 sz. lakóház tervezett értékesítésével kapcsolatban.

Mint a tulajdonosi és bérbeadói jogok gyakorlóját a következőkről tájékoztatjuk Önt:

Levelében jelzett kívánságnak megfelelően a lakóház bérlői 2007. július 2-án lakógyűlést tartottak, ahol a bérlők több mint 60 %-a jelent meg. A lakógyűlésről jegyzőkönyv készült.

A lakógyűlésen résztvevők egyhangú szavazattal a következő lakótársakat választották meg a bérlők képviseletére:

Dr Halász György jogtanácsos -t

Bauer Gábor beruházási szakértő-t

Rubesch Judit ingatlangazdálkodási szakértő-t

továbbá: a ház lakóival történő kapcsolattartáshoz:

Berza Jánosné

Feketéné Árvai Zsuzsanna

Kővári József lakótársakat.

A felsorolt képviselők közül egy - egy konkrét ügyben Dr. Halász György vezetésével 1-3 fő jogosult a bérlők képviseletét ellátni, a bérbeadóval személyesen és levelezés útján a kapcsolatot tartani.

A lakógyűlésen elfogadott álláspont szerint a bérlők többsége továbbra is élni kíván a törvényes elővásárlási jogával, illetve a nyugdíjas bérlők a lakástörvény 50 §-ában biztosított jogaikkal. A lakógyűlésen abban is egyhangú egyetértés volt, hogy amennyiben a tulajdonosi jogokat gyakorló megkísérelné a bérlői jogok megkerülését, a lakók pertársaságként a legmagasabb hazai és szükség esetén nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokon is készek megvédeni jogaikat.

Harmadik személynek történő értékesítés esetén a bérlők e szándékának eltitkolása az eladó érdekkörében felmerülő meghiúsulást eredményezhet!

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon álláspontjukat, hogy az a körülmény, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló KVI nem tett eleget a műemlék hatóság 1993-ban elrendelt 10 éves felújítási kötelezettségének nem járhat olyan következménnyel, hogy annak negatív hatásait a bérlőkre terheljék, pl. a társasházzá alakítás megakadályozásával.

A lakógyűlésen résztvevők kifejezték azon véleményüket, hogy a ház társasházzá alakítása esetén lehetőség nyílna arra, hogy a KVI és a kialakítandó albetétek új tulajdonosai együttesen lépjenek fel a világörökség részét képező lakóház felújításához szükséges állami és uniós támogatások igénylésében, amely egyaránt szolgálná a műemlékkel kapcsolatos közérdek és a lakók jogos érdekeit. Ezzel összefüggésben mellékeljük dr. Hiller István miniszter úrnak irt levelünk másolatát.

Fentiek és a hasonló ügyekben folyamatban lévő bírósági eljárásokban eddig született ítéletekre és ügyészi álláspontokra is figyelemmel arra kérjük t. Vezérigazgató urat, hogy vizsgálják felül eddigi elképzeléseiket a ház külső vevő részére történő értékesítése tárgyában és a ház bérlőivel együttműködve, találjuk meg a közérdek és a bérlők érdekeit egyaránt szolgáló békés megoldási lehetőséget. Ebben messzemenő együttműködési kézségünkről biztosítjuk !

Kérünk lehetőséget a személyes kapcsolat felvételre.

Budapest. 2007. július 10.

Az Andrássy út 88-90.sz ház bérlőinek képviseletében

Tisztelettel:

Dr. Halász György,

Bauer Gábor

Rubesch Judit


*********************************************************************************

Dr. Hiller István úr

miniszter

Oktatási és Kulturális Minisztérium

Budapest

Tisztelt Miniszter Úr !

A budapesti VI. ker. Andrássy út 88-90 .sz 110 lakásos műemlék lakóház bérlőinek lakógyűlésén választott képviselői a következő kérelemmel fordulunk t. Miniszter úrhoz:

A kérdéses lakóházat a tulajdonosi jogokat gyakorló Kincstári Vagyoni Igazgatóság értékesíteni kívánja.

A ház lakóinak többsége már a 90-es évek elején bejelentette, hogy élni kíván az 1993.évi LXXVIII tv.(lakástörvény) szerinti vételi jogával, azonban a törvény azóta hatályon kívül helyezett 46 § d. pontja a műemlék épületben lévő lakások bérlői számára – negatív diszkriminációval – ezt nem tette lehetővé.

Így a bérlők részére a törvény 49 § -a szerinti elővásárlási jog lehetősége maradt, amellyel a bérlők többsége élni kívánt.

A bérlők ezen igényét a KVI (és jogelődje) azzal az indokkal utasította el, hogy az illetékes műemlék/örökségvédelmi hatóság nem járul hozzá a ház társasházzá alakításához, csak az egész lakóingatlan egy tulajdonos részére történő elidegenítéséhez adja hozzájárulását.

Ezt az álláspontot jogellenesnek, az európai uniós országok joggyakorlatával ellentétesnek és súlyosan méltánytalannak tartjuk, mert segítséget nyújt az elővásárlási jogot biztosító jogszabályi rendelkezés megkerüléséhez (Ptk 200 §.), megakadályozva az állami tulajdonban lévő lakóépület bérlőit megillető elővásárlási jog gyakorlását. Ezzel súlyosan hátrányos helyzetet teremt az állami tulajdonból kikerülő épület bérlői számára, kitéve őket annak, hogy az új tulajdonos - emberi méltóságukat is megalázva - különböző módszerekkel kiűzze őket sok évtizedes lakókörnyezetükből, például a lakbérek drasztikus emelésével. ( Csak példaként említjük, hogy a párizsi Champs Elisée lakóházainak bérlőit un. örökös bérleti jog illeti meg, limitált bérleti díj mellett)

Megjegyezzük, hogy a műemlék hatóság 1993-ban a ház tulajdonosát 10 éves határidővel a ház teljes műemléki felújításra kötelezte, amelynek a tulajdonos KVI nem tett eleget. Nem fogadhatjuk el, hogy ennek hátrányos következményeit a bérlőkre hárítsák !

Véleményünk szerint van lehetőség arra, hogy a világörökség részét képező műemlék lakóház felújításához a társasházzá alakítás után az állami tulajdonban maradó és a bérlők tulajdonába kerülő lakások tulajdonosai európai uniós támogatásban részesüljenek. Ez a megoldás egyaránt szolgálná a köz és az érintett bérlők alapvető érdekeit.

Kérjük tisztelt Miniszter urat, hogy a fenti indokaink és szempontjaink alapján rendelje el a kérdéses ház ügyében a műemlék hatóság álláspontjának felülvizsgálatát és ne akadályozzák meg a társasházzá alakítását.

Őszintén reméljük, hogy a bérlők problémái békés úton rendezhetők. Ellenkező esetben arra kényszerülünk, hogy akár a legmagasabb hazai és nemzetközi igazságszolgáltatási fórumokat is igénybe vegyük jogos érdekeink védelmében.

A bérlők többsége jogai védelme érdekében egyesület létrehozását határozta el.

Bízunk Miniszter úr empátiájában és a megoldáshoz vezető intézkedéseiben. A magunk részéről készek vagyunk ennek érdekében együttműködni.

Budapest,2007.július hó10.

Az Andrássy út 88-90.sz ház bérlőinek képviseletében

Tisztelettel:

Dr. Halász György,

Bauer Gábor

Rubesch Judit

péntek, július 6


Álmodozások kora...

Az Octogon c. építészeti magazin egyik tavalyi számában találtam:
A Körönd
Kevés olyan terméke van a nyelvújításnak, amit ma már csak egyetlen dologra használunk. A körönd az egyik legjobb példa erre: a szó jelentése mára eggyé vált az Andrássy úti Kodály Körönddel.
A körtér története az egyik legnagyobb városszerkezeti vállalkozás, a Sugárút építésével egyidős. A koncepció lényege az volt, hogy tehermentesítse az akkor nagy forgalmú Király utcát, és a telített városból könnyen elérhetővé váljon a Városliget. A Sugárút sajátossága, hogy a belvárostól kifelé haladva az épületek magassága fokozatosan csökken, és ezek tagolását a két tér, az Oktogon és az akkor még Körtér valósította meg: a Köröndig tartó eklektikus bérházakat, a tér után előkertes paloták és villák váltják fel. Ezzel a Körönd társadalmi réteghatárrá is vált: a középosztályt a gazdagok és előkelőségek házai váltották fel.
A szimmetrikus teret gazdagon díszített palotahomlokzatok veszik körül, előttük a tér négy sarkában egy-egy szobor áll, melyeket hatalmas platánok és gesztenyefák öveznek. Bár ez a rendkívül szép kompozíciójú hely a város egyik legnagyvonalúbb tere, az elmúlt évtizedekben nem tudott kialakulni nyüzsgő közélet itt, sokkal inkább egy nagy forgalmú közlekedési csomópontként működik.
gasman

A változás körvonalazódik

A Kodály Körönd kívánatossá tételére számtalan terv született a közelmúltban. A tér palotáinak felújításán túl a körönd rendezésére is számos érdekes koncepció született, a Nagy Bálint és Társai Építésziroda különböző alternatívákat dolgozott ki a tér felélesztésére.
Bár a körönd nem szűkölködik zöldfelületekben, azok szigetként való elkülönülését megszüntetnék a szerviz utak felbontásával, így a házak vonaláig húzódó, összefüggő park sokkal kellemesebbé válna. Egy újabb elképzelésük a házakra fókuszál: angolaknás megoldással a pinceszinteket homlokzathoz juttatnák, így értékelve fel a területet.
Minden bizonnyal legmerészebb ötletük egy passage kialakítása a földalatti állomás és a négy köröndi épület pinceszintje között. A tér szintjén üvegpavilonok és teraszok kapnának helyet, illetve a passage bevilágítását felülvilágító résekkel oldanák meg. Ennél is merészebb azonban az a terv, amely összefüggő zöldterületet hozva létre a teljes térszintet a földalatti szintjére süllyesztené, és az Andrássy út forgalmát egy viaduktra emelné.
Szitnyai Tamás
Az Andrássy 21 bérlőinek egyesülete első fokon pert nyert
Precedens?

Bizonyára sokan olvasták a Helyi Théma c. ingyenes - amúgy Fidesz-közeli - hetilap legújabb számának címoldalán közölt cikket, amely arról tudósít, hogy az Andrássy út 21. bérlői által alapított egyesület első fokon pert nyert a VI. kerületi önkormányzattal szemben: a bíróság megsemmisítette azt a nyakatekert szerződést, amellyel a tulajdonos (önkormányzat) a lakók/bérlők háta mögött értékesítette a lakóházat.

Fontos részletei miatt érdemesnek találtam a cikket bemásolni ide. Azt gondolom, hogy érdemes figyelemmel kísérni a fejleményeket, illetve a KVI-vel folytatandó tárgyaláson az állam képviselőit emlékeztetni e perre, és megtudni: mit gondolnak róla? A KVI (vagy majdani utódszervezete, esetleg a Pénzügyminisztérium) is hosszadalmas pereskedést szeretne, vagy esetleg belátja: nem olyan nagy dolog leereszkedni a bérlőkhöz, lakókhoz, és meghallgatni véleményüket ...)

Ennyit elöljáráróban. Innen a Helyi Théma írása.

Semmis palotaeladás

Pert nyert az önkormányzattal szemben a lakóközösség
2007-07-04 12:21:14
Helyi Théma - online


A múlt héten kiderült, korai volt a hivatal öröme, amikor az önkormányzat korábban több lakóval szemben pert nyert az Andrássy úti paloták ügyében. A múlt héten az elsőfokú bíróság ugyanis kimondta: semmis az Andrássy út 21-es számú ház eladása tárgyában született szerződés. Az önkormányzat információink szerint fellebbez az ítélettel szemben.
"Örömmel értesítünk benneteket, hogy az Andrássy út 21. tizenhárom lakójából alakult pertársaság 2007. június 25-én megnyerte az önkormányzat és a "befektető" ellen 2005 nyarán indított pert már első fokon" - ez állt abban a levélben, amelyet az Andrássy 21. Lakóközösségi Egyesület sok-sok címzetthez eljuttatott.
- Mint ismeretes, ennek a háznak különösen bonyolult, mókás jogi helyzettel kellett szembenéznie, mivel az önkormányzathoz közeli Mátyás és Garai Ügyvédi Iroda holdudvarához tartozó, extracsókos Amelus Kft. az önkormányzattal karöltve kikezdhetetlennek vélt trükköt eszelt ki a lakók kijátszására - mondta lapunknak Erdélyi Mihály, az egyesület elnöke. - Csereszerződést kötöttek egy fürdőszobaboltra az egész ház fejében - amely több mint ötször akkora üzlethelyiségeket, valamint harmincnál több lakást foglal magában -, a csere tárgyát pedig opciós szerződéssel az azonos tulajdonosi kör egy másik társasága számára visszavásárolhatóvá tette.
A perben született kedvező ítéletnek azért is van jelentősége , mert az Andrássy út 21.-ben már született több olyan elsőfokú ítélet is, amelyek nem adtak helyt a lakók keresetének.
Ez az ítélet alapjaiban különbözik az Andrássy 47. korábbi ítéleteitől is, mivel ott lakók nem szerepeltek felperesként, hanem egy bérlő indított pert az adásvételi szerződés megsemmisítéséért.
Ugyancsak különbözik az eddigi Andrássy úti perektől, hogy itt a végén bekapcsolódhatott a Fővárosi Ügyészség is, mely önálló keresetében a lakók korábbi kereseti elemeit a közérdeksérelem különböző elemeivel egészítette ki.
Az ítélet két pilléren nyugszik. Egyrészt kimondja, hogy a lakóknak jogi érdekeltségük van az egész házra kötött szerződést támadni, mivel az önkormányzati bérlőből piaci bérlővé minősülés nem csupán gazdasági érdeksérelem (magasabb bérleti díj), hanem az önkormányzati bérlethez kapcsolódó jogok (családtagok bejelenthetősége) elvesztését is eredményezi. Ha pedig a perképesség fennáll, akkor vizsgálható a szerződés törvényességének kérdése.
Az elsőfokú bíróság azt állapította meg, hogy az önkormányzati rendeletekbe ütközött a szerződés, ezért semmis.
- Céljainkat nem feltétlenül per útján, sokkal inkább az önkormányzattal való együttműködésben reméljük elérni - tette hozzá az egyesület elnöke. - El kívánjuk érni, hogy a ház felújítása megtörténjen, mivel az önkormányzat éppen ennek fejében kapta ingyenesen tulajdonba az ingatlant az államtól. Az önkormányzat részéről vállalt kötelezettség nem volt kényszer, azt vissza is utasíthatta volna. A folyamat eredményeként el kívánjuk érni, hogy az Andrássy út több tucat házához hasonlóan a mi házunk lakói is megvásárolhassák lakásaikat.
A lakóegyesület már 2005-ben, a Terézvárosi Civil Konferencián ismertette a műemlék épületek felújításának és működtetésének civil alternatívájaként kidolgozott koncepcióját. Ennek lényege, hogy a majdani tulajdonos lakók közössége az üzlethelyiségek, valamint a közös helyiségek, pince, tetőtér, udvar egy részének értékesítésével, illetve hasznosításával teremti meg a forrást a felújításra. Ezzel lekerül a kerületi vezetés válláról a sokat emlegetett felújítási "teher".
- Több építészirodával és tetőtér-beépítővel, kivitelezővel vagyunk kapcsolatban, akik szakmai realitást adnak elképzeléseinkhez - folytatta a civil szervezet elnöke. - Világos tehát, hogy az örökségvédelmi elvárások teljesítéséhez nem szükséges külső állami vagy önkormányzati forrás, az ennek hiányáról szóló önkormányzati trillák hamisak, de még európai uniós pályázat sem szükséges. A ház maga biztosítja a fennmaradása forrását. Garantálni lehet azt is, hogy a felújítási folyamat végén a mostani befektető által biztosított bevételnél több pénz juthat az önkormányzat kasszájába is. (B.K.)

Bán Károly, a fenti cikk szerzője, a VI. kerületért felelős szerkesztő, az Andrássy úti paloták körüli umbuldák egyik állhatatos kipellengérezője kommentálta is a történteket, a tőle megszokott stílusban, kissé bombasztikus, Üt az óra című glosszájában.


csütörtök, július 5

Lakógyűlés + lakóbizottság

Július 2-án lakógyűlést tartottunk, amelyen a tulajdonosokkal a korábbi években intenzív - ámde nagyrészt terméketlen - levelezést folytató lakók képviselői, Dr. Halász György és Markovics Vera tájékoztatta a megjelenteket a Kincstári Vagyoni Igazgatóság vezetőjének válaszleveléről (ezt később csatoljuk).
A lakógyűlés hattagú lakóbizottságot választott. A bizottság egyik első feladata az lesz, hogy választ fogalmazzon meg a KVI vezetőjének levelére, illetve felvegye az intézménnyel a kapcsolatot.

Részletek, a Dr. Halász Györgyné által vezetett jegyzőkönyv alapján hamarosan itt a blogban.

Addig is mindenkit arra ösztökélek, hogy a házzal kapcsolatos emlékeit, élményeit, esetleges régi fényképeit ossza meg velünk.

Aki részt venne a blog írásában, szerkesztésében, kérem, keressen meg, hogy megoszthassam vele a blogba való belépéshez szükséges felhasználónevet és jelszót. (izsakp@yahoo.com, vagy. II. 45.)